Nettverk og samarbeid

Et godt samarbeid mellom næringsliv og kommunen er viktig for å skape tillit, og på den måten utvikle Tønsbergregionen. I Tønsberg er det satt fokus på dette gjennom gode nettverksmøter og samarbeidsforum. 

Frokostmøter hvert år med næringsforeningen

Medlemmer i Tønsberg Næringsforening

Bedrifter på Gründerhuset Hi5

Næringsdrivende i sentrum er medlemmer av Tønsberglivet

Sammen skal regionen videreutvikle et godt grunnlag for økt konkurransekraft og næringsvekst.

Tillit er viktig

Tillit mellom administrasjon, ordfører og bedriftene er avgjørende for å skape gode vertskommuner for næringslivet. Det trekkes frem i rapporten som Samfunnsøkonomisk analyse og Vista analysehar gjort på oppdrag fra KS og NHO. Den beste måten å skape tillit på er som kjent gjennom dialog. 

Felles målsetninger for Tønsbergregionen

Felles målsetning for kommunen og næringslivet som omhandler felles målsetninger om økt bostedsattraktivitet, økt besøksattraktivitet og bedre næringsattraktivitet gir resultater.

En by er ikke attraktiv uten bygninger, bygninger er ikke attraktive uten innhold og innholdet er ikke attraktivt uten folk. Dette samspillet mellom helhetlige planer, utbygging og innhold har skapt resultater som gir vekst i Tønsberg.

Det har blitt etablert felles målsetninger, det er snakket høyt om heia-kultur, og det er jobbet målrettet med å skape stolthet. Dette arbeidet opplever vi at skaper inspirasjon for andre, og vi har fått lov å dele tanker om dette arbeidet på flere samlinger, blant annet på «Bylivskonferansen» i Ulsteinvik i oktober 2018. I 2019 var Bylivskonferansen lagt til Tønsberg med nettopp samarbeid som tema.

Næringsforum for god dialog

I Tønsberg er det etablert et næringsforum for å sørge for god dialog mellom det offentlige og private. Gruppen består av politisk ledelse i kommunen, rådmann, næringssjef og kommunalsjef for samfunns- og næringsutvikling, hele styret i Tønsberg Næringsforening og daglig leder i Tønsberglivet.

Sentrale spørsmål som skal følges opp i det i næringsforumet er blant annet hvordan kan vi gjøre det mest mulig attraktivt for bedrifter å etablere seg i Tønsberg, og hvordan kan legge forholdene best mulig til rette for de bedriftene vi allerede har?

Nettverk for business og trivsel

Tønsberg er stort nok til å ha et rikt næringsliv, men lite nok til at nettverket raskt blir nært og stort. Det er mange kloke og kunnskapsrike mennesker i vårt område, og vi har en stor fordel med at mange ønsker å hjelpe nye bedrifter opp og frem. Mange opplever nå en heia-kultur i Tønsberg.

Nettverk er viktig for næringslivet, kommunene og offentlig sektor. På nettverksarenaer deles kunnskap og det skapes relasjoner som er med på å utvikle en region. Tønsbergregionen har gode og jevnlige møteplasser hvor aktører inviteres inn akkurat med tanke på utvikling.

Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. Evnen til å bygge gode relasjoner med hverandre, med samarbeidspartnere og viktige støttespillere i det offentlige er noe av det viktigste vi gjør. Gründerhus, kunnskapsklynger og gode møteplasser er viktige stikkord for hvordan vi skal lykkes. I Tønsberg skal vi være gode på å dele idéer og gode løsninger og skal hjelpe hverandre med å løse utfordringer gjennom erfaringsdeling og tett dialog.

Tønsberg Næringsforening setter fokus på å skape et godt faglig, sosialt og lønnsomt nettverk bygget på sterke og gode relasjoner. Foreningen arrangerer blant annet frokostmøter, medlemsmøter, informasjonsmøter og to større konferanser.

Hva med næringslivet er viktig for deg?

Unik beliggenhet, god tilgang til kompetanse og et godt nettverk er tre kvaliteter mange verdsetter i Tønsberg.